MOCIÓ: Desplegar mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses

Moció per al desplegament de mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses

Presentada al Ple municipal ordinari del 28 de gener de 2021.

NO APROVADA (pel vot de qualitat de la presidenta de la Junta de Portaveus)
Vots a favor: Sal-CUP / IEC / Cs
Vots en contra: JxLF
Abstencions: PSC

Proposta d’acords:

Primer. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària, amb l’objectiu de garantir la transparència i la legalitat en el procediment d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics. Aquest OME ha d’atendre totes les famílies que hagin de preinscriure un infant per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar un infant una vegada iniciat el curs escolar, dins i fora dels terminis de preinscripció i matriculació.

Segon. Articular una comissió de garanties d’admissió, des que comença el període de la preinscripció de matriculació i durant tot el curs escolar, coordinada amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), on hi hagi representació de la Inspecció educativa, de l’Ajuntament, la direcció dels centres públics de primària i de secundària, l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP) i els Serveis Socials municipals. Aquesta comissió de Garanties d’Admissió ha de tenir les funcions de: 

  • “Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres” (art. 46.2 LEC).
  • Establir i clarificar de manera conjunta criteris clars i consensuats per a la detecció d’alumnes vulnerables (NESE per raó socioeconòmica –tipus B- o d’origen –tipus C-) i també alumnes NEE (Necessitats Educatives Especials) i distribuir-los entre tots els centres del municipi, de manera que garanteixin la distribució equilibrada de l’alumnat tant en temps de la matriculació com fora de termini (l’anomenada matrícula viva).
  • Establir itineraris clarament definits entre escoles d’Educació Primària i escoles de Secundària Obligatòria que evitin la reproducció de la segregació, reforcin la continuïtat educativa i la percepció dels centres adscrits com a centre únic.

Tercer. Garantir els recursos necessaris (beques del 100 % de menjador i d’extraescolars i transport gratuït) perquè es pugui portar a terme aquesta distribució d’alumnes i aconseguir baixar l’índex de segregació escolar. 

Quart. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reduir la ràtio del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3), de 25 alumnes a 18, per afavorir una distribució equitativa dels infants a tot el municipi, que la matriculació d’alumnes fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres, i evitar que en alguns centres es vagi reduint el nombre de places fins a la supressió de línies.

Cinquè. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, com a impulsor del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, als consells escolars de centre, les associacions de famílies d’alumnes de les escoles i instituts, l’Escola d’Adults, els patronats  de Cultura i d’Esports, l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, el Centre Cultural de Marata, les associacions de veïns del municipi, els consells de poble de Llerona i Corró d’Amunt, el Consell de Pagesia i les entitats locals que treballen en el món de la cultura, el lleure i les activitats extraescolars.