MOCIÓ: Crear una plaça de tècnica d’igualtat

Moció perquè es creï una plaça tècnica d’igualtat i es doti l’Àrea de Feminisme i Igualtat d’un pressupost mínim revisable anualment

Presentada al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020.

APROVADA PER UNANIMITAT

Proposta d’acords:

Primer. Crear una plaça de tècnica d’igualtat, de jornada completa, adscrita a l’Àrea de Feminisme i Igualtat, amb la dotació pressupostària corresponent als pressupostos de 2021 i següents.

Segon. Assignar inicialment a aquesta plaça les funcions següents

  • Impulsar, seguir, avaluar i revisar polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal en les diferents àrees municipals i vetllar perquè s’incorpori la perspectiva de gènere en qualsevol acció, contractació, planificació i programació municipal.
  • Crear i gestionar un servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i un servei d’atenció integral LGTBI+ a les Franqueses, amb un protocol d’intervenció en cas de violència masclista que ofereixi una atenció integral i coordinada amb la resta de serveis d’atenció a les persones i d’acció comunitària del municipi (acolliment d’urgència, salut, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció psicològica, denúncia davant dels cossos policials i assessorament jurídic), i donar-los a conèixer a la població.
  • Dissenyar i coordinar accions i activitats tant de denúncia i sensibilització contra la violència de gènere com de formació en coeducació i perspectiva de gènere, transmetent una cultura igualitària que promogui les noves masculinitats i una deconstrucció de la normativitat de gènere.
  • Dissenyar, conjuntament amb les entitats del municipi, accions i un programa d’activitats anual que reivindiqui la visibilització de les dones en l’àmbit de la cultura, la lluita feminista i l’apoderament de la dona, i que promogui la participació sociopolítica de les dones.

Tercer. Dotar l’Àrea de Feminisme i Igualtat de pressupost suficient per a iniciar aquest any 2021 unes primeres línies d’actuació d’acord amb els compromisos contrets en la moció del juny i les funcions incloses en aquesta moció.

Quart. Anualment, revisar el pressupost destinat a aquesta àrea i valorar la necessitat de crear noves places tècniques, especialment d’intervenció al carrer.

Cinquè. Fer arribar una còpia d’aquests acords a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les diferents àrees d’aquest ajuntament i a les diferents entitats del municipi.