MOCIÓ: Incloure l’edifici de Can Giralt al catàleg de patrimoni arquitectònic

Moció perquè s’inclogui l’edifici de Can Giralt al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès i sigui destinat a ús públic

Presentada conjuntament amb IEC al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020.

APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC / PSC
Vots en contra: —
Abstencions: JxLF / Cs

Proposta d’acords:

Primer. Incloure l’edifici de Can Giralt (conegut també com Agroquímica) al Pla d’Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès.

Segon. Documentar adequadament les característiques arquitectòniques de l’edifici (tenim notícia d’un artesanat metàl·lic que podria tenir valor per ell mateix) i el seu estat actual, i establir les mesures oportunes per garantir que no es malmeti.

Tercer. Establir mesures de valorització de l’edifici de Can Giralt com a element del patrimoni de la memòria històrica durant el període de la Guerra Civil, pel seu valor cultural, juntament amb els altres elements patrimonials que recuperen la memòria democràtica al nostre municipi.

Quart. Estudiar les possibilitats de l’edifici com a equipament d’ús públic, en virtut de les seves característiques, dels seus antecedents històrics, de les necessitats del municipi i de la voluntat expressada pels mecanismes de participació ciutadana adients.

Cinquè. Notificar aquests acords a la junta de govern local i a totes les àrees en què s’organitza administrativament l’Ajuntament vinculades a aquest assumpte, especialment Urbanisme i Cultura, a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Memòria Democràtica i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Difondre el contingut d’aquest acord als mitjans de comunicació de l’Ajuntament i d’àmbit municipal, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al portal de transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a Catalunya.