MOCIÓ: Crear quatre places d’educador de carrer

Moció perquè es creïn quatre places d’educador social amb funcions d’educador de carrer

Presentada al Ple municipal de 23 de desembre de 2021 

NO APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC  
Vots en contra: Junts / PSC / Cs 

Proposta d’acords:

Primer. Crear quatre places d’educador social amb funcions d’educador de carrer (dues parelles), de jornada completa, adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials, amb la dotació pressupostària corresponent als pressupostos de 2022 i següents.
Segon. Assignar inicialment a aquestes places les funcions següents:
• treballar amb els adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació per tal de detectar possibles factors de risc d’exclusió i prevenir possibles conflictes de convivència
• plantejar projectes socioeducatius de caire individual, grupal i comunitari que permetin reduir situacions de risc (consum de substàncies, absentisme escolar, conductes disruptives o predelictives, violència de gènere…) i promoguin conductes i hàbits saludables
• fomentar processos de canvi que potenciïn l’autonomia personal d’aquests joves i els ajudin a integrar-se de forma activa i positiva en el seu entorn natural i de proximitat
• treballar amb horaris flexibles com a eina bàsica del treball de carrer
• elaborar una diagnosi completa de la realitat juvenil al municipi a partir del carrer
• elaborar un pla d’acció anual i un altre a llarg termini a partir dels recursos i serveis disponibles avui en els diferents àmbits: educació, esports, lleure, salut, formació ocupacional, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció psicològica, assessorament jurídic…
• proposar la creació de nous recursos i serveis per tal d’assolir els objectius a llarg termini
• estendre la xarxa de detecció preventiva i d’acompanyament als diversos centres educatius i associacions del municipi, com també a la resta d’àrees i serveis municipals, per tal de treballar comunitàriament i donar una resposta conjunta a les necessitats detectades
• sensibilitzar el conjunt de la comunitat sobre les dificultats i problemàtiques del joves, la utilitat de la figura de l’educador de carrer i la importància de col·laborar-hi
Tercer. Fer arribar una còpia d’aquests acords a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les diferents àrees d’aquest ajuntament i a les diferents entitats del municipi.