DENÚNCIA: Presentem denúncia davant l’Oficina Antifrau pel butlletí resum de la gestió de govern 2019-2023

Sal -CUP denunciem a Antifrau l’Ajuntament de les Franqueses per la distribució d’un butlletí de resum de la gestió de govern que no respecta la legalitat ni l’ètica de la publicitat institucional

Els ciutadans de les Franqueses hem rebut aquests dies a les bústies de casa un butlletí editat i distribuït per l’Ajuntament, amb informació sobre la gestió del govern municipal durant la legislatura 2019-2023. La finalitat partidista i electoralista d’aquesta edició és evident, atesa la proximitat al període electoral, per molt que les eleccions municipals del 2023 encara no han estat convocades oficialment. El butlletí s’ha elaborat i distribuït fent ús dels fons públics municipals, però el contingut no es pot considerar publicitat institucional, perquè conté informació molt genèrica i no respecta els principis que regulen aquest tipus de publicitat.

La nostra denúncia es fonamenta, d’una banda en la Llei espanyola 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional, que prohibeix explícitament fer campanyes que tinguin com a finalitat destacar els èxits de gestió i els objectius assolits per l’Administració General de l’Estat i per les altres entitats del sector públic estatal. Si bé ni les administracions locals ni la Generalitat no formen part estrictament del sector públic estatal, una sentència del Tribunal Suprem, de 14 de juny de 2010, condemnava la Generalitat de Catalunya per una campanya feta en dates properes a unes eleccions autonòmiques, és a dir que la prohibició hauria de tenir efecte també sobre qualsevol ens públic. D’altra banda, ens fonamentem en la Llei 18/2000, que regula la publicitat institucional, i que permet fer campanyes institucionals fora del període electoral però amb unes condicions molt clares: els missatges han de ser veraços, clars i complets, no portar a conclusions errònies i no generar ambigüitat, i les dades han de ser exactes i, fins i tot, comprovables.

En el text de la denúncia descrivim la publicació i detallem els punts que considerem denunciables, i els classifiquem en diversos apartats:

PRIMER. La publicació consta de 32 pàgines amb grans titulars, moltes fotografies a tot color i textos breus o molt breus, i conté una pàgina introductòria amb una foto destacada de l’alcalde i un text en primera persona, escrit i signat per ell i que acaba amb una frase que fàcilment es pot entendre com un lema de campanya, amb l’ús de la paraula junts (com el nom del partit) en una frase volgudament de doble sentit.

SEGON. Continguts amb titulars molt genèrics:

 • “Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire i dels sorolls” (pàgina 17), un pla que no està disponible enlloc i que no s’ha mostrat en cap moment a l’oposició
 • “Iniciatives per reduir la petjada mediambiental de les Franqueses” (pàgina 18), amb un text genèric que afirma que es tracta d’una prioritat, en contrast amb la realitat de les xifres que no s’hi recullen
 • “Maduresa de l’administració i gestió polítiques públiques” (pàgina 29), en contrast amb l’alt nombre de baixes de personal i de contractes temporals, i en un moment en què ha sortit a la llum el malestar d’una part important del personal municipal per excés de feina, pressions i responsabilitat per sobre del que correspon al lloc que ocupen
 • “Pla de mesures antifrau i Comissió Antifrau” (pàgina 31): un pla que té per objecte i abast només el frau en l’ús dels fons Next Generation, però que encara no s’ha activat

TERCER: Projectes realitzats durant la legislatura anterior i que es presenten com a assoliments d’aquesta legislatura:

 • l’Espai Can Prat (pàgina 6) ja es va publicitar com a instal·lacions acabades el 23 de març de 2019
 • el “nou” Casal de Llerona (pàgina 25) es va inaugurar el diumenge 9 de juny del 2019, quan encara no s’havia ni constituït el consistori de la legislatura actual
 • les actuacions del Pla de Barris (pàgina 22) es van concentrar en els anys anteriors al 2019; sí que hi va haver una darrera convocatòria el 2020 per demanar ajudes de rehabilitació però no és legítim atribuir l’execució de 8,2 milions d’euros únicament a aquest mandat ni presentar-ho com una acció del consistori quan es tracta d’ajudes provinents de la Generalitat de Catalunya i ni se’n declara l’origen

QUART: Planificacions, projectes tot just iniciats i declaracions d’intencions que es presenten com a execucions del mandat:

 • la “Recuperació dels serveis bancaris” (pàgina 13) no és cap realitat; només s’ha licitat la instal·lació d’un caixer, però no es preveu recuperar l’atenció personal
 • “Planificació de 36 habitatges de lloguer social per a gent gran i per a gent jove” (pàgina 16): l’única realitat són dues parcel·les obtingudes d’aprofitament urbanístic i la sol·licitud d’una subvenció dels fons Next Generation que ha estat denegada
 • “Pacificacions a Corró d’Amunt, Marata i Llerona” (pàgina 19): en realitat, només projectes presentats als pobles però ni tan sols iniciats
 • el “Pla estratègic de la bicicleta” (pàgina 21) és tan sols un pla, un projecte de futur
 • “Residència a Bellavista per a la gent gran” (pàgina 24), il·lustrada amb imatges enganyoses, perquè semblen fotografies d’un edifici real; de fet, avui encara no hi ha projecte de l’obra, ni redactat ni aprovat (El 24-10-2022 Sal-CUP va denunciar l’adjudicació d’aquesta obra a l’Oficina Antifrau)
 • la “nova comissaria” i el “nou pavelló” són dos equipaments planificats (pàgina 25) sense projecte aprovat ni partida pressupostària assignada (els fons per finançar-los havien de provenir de la venda d’unes parcel·les, la licitació de les quals va ser declarada deserta)
 • la “Protecció del sòl no urbanitzable amb la regulació de la instal·lació de parcs fotovoltaics” (pàgina 26) no és cap fet encara, ni hi ha cap proposta de modificació aprovada; només es va iniciar el procés de tramitació al juliol de l’any passat
 • “Canvi d’ubicació de l’habitatge de protecció oficial plurifamiliar del sector C a Corró d’Avall” (pàgina 27): no hi ha ni projecte ni tan sols cap acord de govern; és només una proposta de l’alcalde que, perquè sigui possible requereix negociar amb l’Incasol la devolució d’uns terrenys que se li havien cedit

CINQUÈ. Iniciatives d’empreses privades o de particulars que es presenten com a realitzacions pròpies:

 • el “Projecte d’art urbà Enamurart” (pàgina 9) va ser una proposta particular d’un grup d’artistes del món del grafit
 • la gestió digital de l’aparcament a les estacions de tren “Park and Ride” (pàgina 20) forma part del desplegament del Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal de l’ATM
 • els “Carregadors per a vehicles elèctrics” (pàgina 25) són una iniciativa de l’empresa Endesa X Servicios SL

SISÈ. Xifres de màxims en comptes de dades objectives:

 • “Bonificacions fiscals per la instal·lació de plaques fotovoltaiques” amb un subtítol en què es destaca que arriben “fins a un 95%” (pàgina 15) i sense més informació. La realitat és que el 95% es bonifica només sobre l’impost de la llicència d’obres (un import habitualment baix quan no és obra nova, com és el cas majoritàriament ara), i que la bonificació de l’IBI no va més enllà del 30% (durant 5 anys).
 • “L’índex de satisfacció de la ciutadania arriba al 90%”, segons una enquesta de la Diputació de Barcelona, però no es recull cap concreció, referència ni context (pàgina 30)

afirmacions que no són veritat:

xifres que eren certes com a projecte, però van acabar en una realitat molt diferent:

 • “més d’1.100.000 €” en el Pla de xoc contra els efectes de la covid19 (pàgina 14); no s’han retut comptes d’aquest Pla de xoc, no existeix cap estat d’execució del pla un cop tancat i ni tan sols es pot justificar aquesta xifra amb les dades recollides al Compte General de 2020
 • que “l’Ajuntament va obrir una nova línia d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges” (pàgina 20) és cert, però de la partida de 200.000 € que es va publicitar només se n’ha utilitzat una quarta part, 52.028 €, i això el butlletí no ho diu.

Sal-CUP considerem també que, malgrat que el PSC s’ha esquinçat les vestidures a la vista del butlletí, són corresponsables de l’ús i abús que aquest govern fa constantment dels fons públics, i es pregunta com és que, si no en sabien res i no ho han pogut evitar no han estat els primers a fer la denúncia a Antifrau? Sal-CUP hem denunciat en nombroses ocasions que els dos partits del govern estan més preocupats i ocupats per tapar-se les vergonyes i sortir a la foto que per vetllar per l’interès públic. Aquest cas n’és el darrer exemple, i al PSC el que els cou és el fet que aquesta publicació no els dona cap crèdit com a membres que també són del govern i no pas el malbaratament de diners públics.