AL·LEGACIONS: Qüestionem la validesa dels comptes de l’Ajuntament i reclamem una auditoria externa

Per segon any consecutiu, hem presentat al·legacions al compte general de la corporació, per incoherències entre les xifres, falta de rigor, errors evidents i incompliments de la llei de transparència, entre els quals el retard més que notable en la presentació dels comptes, un cúmul d’irregularitats que dificulten la tasca de fiscalització ciutadana i devaluen el retiment de comptes. Però sobretot, denunciem que el Compte general de 2021 parteix d’un Compte general de 2020 que s’ha presentat amb tres comptabilitats diferents sense posar-ho en coneixement dels organismes de control com cal.

En primer lloc, tornem a posar en qüestió la validesa del Compte general de l’exercici 2020, uns comptes que l’Ajuntament havia presentat in extremis l’octubre passat per tal de no perdre el Fons de Cooperació Local, que el 2022 era de 248.889,68 €, i havent excedit de més d’un any el termini màxim previst. Les sospites que teníem que aquells comptes podien no mostrar realment una imatge fidel de la situació patrimonial, comptable i financera de l’Ajuntament malgrat afirmar-ho l’informe d’intervenció van anar creixent durant els mesos següents i en diverses ocasions havíem reclamat saber del cert si la Sindicatura de Comptes havia validat els comptes presentats; amb tot, mai no vam aconseguir que ningú ens ho confirmés ni desmentís. En analitzar l’expedient del nou exercici, hem pogut no només confirmar aquelles sospites (en una comunicació adreçada al Servei d’Assessorament de la Diputació de Barcelona s’admet que es va fer “per no quedar-nos sense subvencions” i en plena consciència que “hi havia moltes errades”), sinó arribar a una conclusió encara més greu: hi ha discrepàncies més que notables entre les xifres que es van presentar al Ple, les que es van presentar a la Sindicatura i les que ara es declaren com a xifres del 2020 i, per tant, com a punt de partida dels comptes de 2021 (amb diferències de més de 7 i 9 milions d’euros entre una declaració i l’altra en alguns casos). Aquestes greus discrepàncies no apareixen descrites ni explicades en l’informe d’intervenció que acompanya el Compte general de 2021, on simplement es fa referència a algunes incidències sobre el Compte general de 2020, sense especificar-les ni donar-ne cap raó; a més, s’afirma que es van posar en coneixement de la Sindicatura de Comptes i del Servei d’Assessorament de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, analitzades les comunicacions entre els serveis d’intervenció municipals i aquestes institucions es constata que cap d’aquests dos organismes ha emès cap dictamen sobre la qüestió ni comptaven amb prou detalls per a fer-ho tampoc; de fet, tant l’un com l’altre informaven que l’organisme al qual calia adreçar la consulta per saber si calia tornar a presentar de nou el Compte general de 2020 o no no eren ells sinó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a la qual no s’ha recorregut. A més, per a aconseguir una d’aquestes comunicacions, essencials per a demostrar la irregularitat, hem hagut de recórrer a instàncies superiors. Per això, Sal-CUP considerem que el nou informe d’intervenció queda greument compromès i ens fa sospitar que l’afirmació “el Compte general d’aquesta entitat mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost” per a l’exercici 2021 podria no ajustar-se a la veritat, com no era certa la mateixa frase en l’informe de l’exercici anterior.

En segon lloc, denunciem que la situació dels programes informàtics no sigui exposada amb més rigor i claredat, tenint en compte que és el motiu principal que l’informe d’intervenció ha al·legat sempre com a causant del retard, de gran part dels dèficits de presentació i forma i de les dificultats amb què ha de treballar el personal de l’àrea. Enlloc no es fa cap referència a les raons per les quals els inventaris de patrimoni de 2020 i de 2021 encara no s’han aprovat (necessaris per a contrastar imports declarats i provocant l’incompliment de la llei d’urbanisme també), ni al procés de migració del nou programa de nòmines o del mateix programa de comptabilitat, als quals s’ha atribuït sempre la impossibilitat per a poder retre comptes quan cal i com cal. Creiem que l’informe hauria de donar raó de la situació real en què es troben els processos de migració de tots els programes implicats en la confecció dels comptes i dels passos que s’han fet per corregir les debilitats observades, i donar garantia de veracitat i fiabilitat de la informació que produeixen aquestes aplicacions. Tornem a reclamar que, paral·lelament al retiment de comptes, s’aclareixi el desgavell de les eines informàtiques, es reclamin responsabilitats on calgui i es prenguin les mesures de prevenció oportunes. És incomprensible que un ajuntament de més de 20.000 habitants com el de les Franqueses porti mesos i mesos tornant a ser l’únic d’aquesta grandària que no ha presentat encara els comptes de 2021 a la Sindicatura. Del total de 947 municipis que té Catalunya, uns 300 no van arribar a presentar els comptes dins de termini l’any passat però, a dia d’avui (15-10-2023), només incompleixen també aquesta obligació els ajuntaments d’Argentona (12.745 habitants), Puigcerdà (9.484 habitants), Martorelles (4.859 habitants), els Hostalets de Pierola (3.127 habitants), Ponts (2.661 habitants), l’Esquirol (2.245 habitants), Àger (580 habitants), Collsuspina (398 habitants), Bausen (66 habitants) i Sant Jaume de Frontanyà (31 habitants).

En tercer lloc ens referim al format de presentació dels documents i altres obligacions de transparència, i lamentem que la memòria s’hagi tornat a exposar al públic en un format que no compleix el que preveu la llei de transparència; fa impossible la cerca de conceptes o noms concrets i dificulta el control de la informació. I encara més greu: en aquests comptes s’ha tornat a generar el document inicial de la memòria deixant al descobert les dades personals de persones en situació de vulnerabilitat social, una irregularitat que ja es va produir en l’exercici anterior i que no s’ha esmenat malgrat haver rebut una amonestació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per la vulneració de l’any passat. En aquesta ocasió Sal-CUP ho vam poder advertir encara amb més temps i evitar que arribessin a l’exposició pública, però denunciem que no s’hagin pres les mesures necessàries perquè això no torni a passar, i reclamem que s’utilitzi algun sistema de codis que permeti fer anònimes les dades d’aquests usuaris, com fan altres ajuntaments.

Els comptes de 2021 es tornen a presentar molt fora de termini. La previsió és presentar-los al Ple a final d’aquest mes, exhaurint un cop més el termini màxim per evitar perdre el Fons de Cooperació Local, que enguany és de 264.911,64 €. Aquest gran retard dificulta greument l’exercici de control i incompleix les obligacions que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que diu que la informació subjecta a control s’ha de difondre “de manera constant i [cal actualitzar-la] permanentment”. D’altra banda, per a fer efectiu el principi de transparència la informació s’ha d’ordenar de manera que sigui fàcil de localitzar i incorporar-hi índexs o guies de consulta. Com en els comptes de 2020, la memòria es continua presentant sense cap índex inicial que presenti de forma endreçada els continguts i amb una barreja d’estils, llengua, criteris i desordre en la numeració dels apartats que complica molt l’exercici de control.

Pel que fa a altres aspectes, la memòria del Compte general de 2021 recull una xifra de 3.579.676,48 € de patrimoni entregat en cessió, però no és possible comprovar si aquestes cessions tenen contraprestació econòmica i se’n comptabilitzen les entrades corresponents, una situació agreujada pel fet que l’Ajuntament continua sense publicar tots els contractes i convenis, com té obligació de fer, i malgrat els requeriments rebuts per part de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i del Síndic de Greuges, les dues institucions encarregades de vetllar per la transparència i per garantir el dret d’accés a la informació pública. Hi consten també ingressos per ‘Altres concessions aprofitaments especials domini públic’ però no és possible tampoc identificar a quina entitat corresponen o han estat cedides, en virtut de quin conveni o contracte i en quines condicions. I hi ha també incoherències en les xifres, amb quantitats totals que no quadren i totals que no es corresponen entre documents, uns errors que, segons l’informe d’intervenció que ha analitzat les al·legacions de Sal-CUP, es deuen a “errors a l’hora de fusionar documents o a l’hora de posar la data d’efectes en els càlculs”, que sembla que ningú no ha repassat.

Excepte aquesta darrera al·legació sobre el ball de xifres de totals, totes les al·legacions presentades per Sal-CUP han estat desestimades en la Comissió Especial de Comptes que va tenir lloc divendres 6 d’octubre, en la qual la nostra regidora va reiterar les sospites sobre la manca de fiabilitat dels comptes i va expressar la necessitat d’una auditoria de comptes de 2020 i de 2021. Endemés, lamentem que cap altra formació no hagi presentat al·legacions a aquests comptes i que cap regidor de Junts no hagi participat tampoc en aquesta sessió de control, tenint en compte que eren responsables de l’Àrea d’Hisenda en aquell exercici.

Per finalitzar, volem constatar que les al·legacions presentades i la investigació que continuem fent per esclarir alguns punts que creiem que continuen sense ser gens clars són actuacions que fem amb l’objectiu de vetllar perquè les xifres s’ajustin a la realitat i a la legalitat, però que no és la feina que voldríem estar fent. Per nosaltres, el retiment de comptes no hauria de consistir a llistar pàgines i pàgines de xifres grises, acompanyades de textos que ben pocs entenen, en un procediment “purament administratiu”, com recollia un dels documents de l’expedient, i encara menys un acte de fe; el retiment de comptes hauria de ser un exercici de veritable transparència, amb què els governs expliquin i mostrin de manera clara i entenedora per a tothom en quina situació es troba la corporació, amb apartats que mostrin clarament el cost de cada servei i projecte, perquè tothom pugui veure i comprendre on es dediquen quants diners i per què, i si l’esforç financer s’adequa als principis d’economia, eficiència i eficàcia, i responen a les necessitats actuals i futures; és a dir, si els recursos es gasten responsablement i amb sentit per tal de poder veure, si no, entre tots, com ho podem millorar.