AL·LEGACIONS: Presentem al·legacions al Compte General de 2020

Compte General 2020 de l'Ajuntament i patronats

Divendres va acabar el període d’exposició pública del Compte General de 2020. Sal-CUP hi hem presentat al·legacions.

Dins el termini d’exposició pública del Compte General de les Franqueses el grup municipal Sal-CUP-Amunt hi hem presentat al·legacions perquè veiem un seguit d’irregularitats en el contingut i en la forma com s’han elaborat i presentat els documents que l’integren.

Per començar, tenint en compte que es tracta del mecanisme que permet a la ciutadania comprovar si s’han assolit els objectius polítics marcats i si els fons públics s’han destinat a l’ús previst, considerem que aquests objectius haurien de constar a la memòria.

Tot seguit, fem notar, entre altres aspectes, que:

 • Els diferents documents portats a exposició pública referents als apartats de balanç, compte de resultats, liquidació de l’estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i liquidació del pressupost no tenen cap signatura ni codi de validació que permeti verificar la integritat dels documents o saber qui n’és responsable.
 • L’estat de canvis en el patrimoni net només mostra un resum dels fluxos patrimonials sense cap més informació sobre els motius que han provocat les variacions entre els dos exercicis. No hi ha cap altre document amb detalls dels béns patrimonials ni cap referència en la memòria que expliqui l’origen de la disminució de patrimoni net de 40.957.291,71 €, entre 2019 i 2020.
 • La carpeta de l’estat de liquidació del pressupost només inclou un resum, però no el detall, cosa que impedeix verificar fins a quin punt els recursos públics s’han destinat a les finalitats previstes. Tampoc no s’expliquen els 16.597.850,52 € de modificacions, ni els 3.683.604,30 d’ingressos pendents de cobrar a 31 de desembre, ni els 4.469.826,72 € pendents de pagament, una xifra sorprenent si es té en compte que es tracta del primer any de la pandèmia, amb una gran part de la despesa dedicada a serveis d’atenció a domicili, beques i altres ajudes.

Pel que fa a la memòria, constatem que:

 • Els documents no contenen tampoc cap signatura ni codi de validació.
 • Els diversos documents que la componen no presenten una estructura clara: la numeració dels apartats no és coherent i l’estil dels encapçalaments no permet copsar l’organització del contingut; ni hi ha cap índex que faciliti la localització de la informació, ni tampoc cap apartat de conclusions que ajudi a copsar de forma fàcil si els resultats obtinguts han complert els objectius.
 • Les dades que recullen les diferents taules no es presenten de forma agrupada per àrees o serveis i en molts casos sense consistència o homogeneïtat en l’ús de les denominacions o descripcions. Cal una organització més transparent de les dades.
 • Quant a blocs rellevants, és incomprensible que, essent l’any de la irrupció de la Covid-19 no s’hi faci cap referència, ni tampoc hi hagi cap apartat específic sobre el Pla de xoc que permeti verificar si és cert que s’ha executat el 94% dels 1.100.00 euros que s’hi havien destinat inicialment, com s’havia anunciat a final de l’exercici; les xifres referents al pla de xoc en aquest compte no permeten sumar aquesta xifra.
 • La descripció que es fa dels inconvenients provocats per la migració al nou programa de comptabilitat és mínima i no s’hi explica si s’ha dut a terme alguna actuació per a corregir una situació que ha comportat un greu retard en la formació d’aquests comptes, ni s’hi fa cap previsió de la situació d’ara endavant, especialment pel que fa als comptes de 2021, ja fora de termini també.
 • L’apartat de gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració recull dades de només tres serveis en els quals no hi ha aportacions dineràries, però enlloc no es fa referència als altres serveis competència municipal prestats per mitjà de contractes, concessions, convenis o altres formes de col·laboració publicoprivada, i que poden representar un import significatiu.
 • Tampoc no es fa cap referència a la participació de l’Ajuntament en fundacions, tot i que hi ha constància que és membre dels patronats de la Fundació Privada per a la Gent Gran, la Fundació Privada Apadis i la Fundació Privada Martí L’Humà, o la vinculació amb consorcis i associacions per mitjà de convenis, i fins i tot amb empreses com Mercadona.
 • Quant a les actes d’arqueig, la pàgina corresponent als moviments de targeta de l’alcalde, mostra unes quantitats anotades a mà al costat d’un altre import i sense cap mena d’explicació.

Pel que fa a l’informe de l’interventor, Sal-CUP fem notar que si bé en el del compte general del 2018, l’interventor havia fet constar, entre les principals anomalies detectades en els circuits de subministrament d’informació, la inexistència del registre de convenis i d’un pla estratègic de subvencions, ni el de 2019 ni aquest de 2020 especifiquen si aquesta situació s’ha corregit. A més, l’informe de 2020 no emet cap valoració, ni favorable ni desfavorable del compte general i amb la falta d’explicació de per què hi ha una disminució de més de 40 milions de patrimoni net no queda clar si el Compte General mostra realment una imatge fidel del patrimoni, com s’hi diu.

En el document d’al·legacions ens referim també a l’incompliment de terminis i la falta de transparència. El compte general del 2020 s’ha presentat anòmalament tard i amb l’única justificació dels problemes pel canvi del programa de comptabilitat, però enlloc no es detalla quins aspectes han quedat pendents (més enllà d’esmentar-ne alguns però sense concreció) ni quines mesures s’han pres per resoldre aquests problemes en la formació del compte general dels exercicis següents (el de 2021 ja està fora de termini).

Afirmem també que la presentació d’aquest compte general a la Comissió Especial de Comptes s’ha fet amb falta de transparència i d’informació prèvia. La Comissió Especial de Comptes es va convocar per al dimarts 27 de setembre, però l’expedient posat a disposició dels regidors amb aquella convocatòria no incloïa l’estat de liquidació del pressupost a nivell de partida; aquest document no es va enviar als regidors fins tres dies abans de la reunió. A més, la regidora de Sal-CUP va sol·licitar per registre un seguit d’aclariments que no es van respondre per escrit sinó de viva veu quan les va reclamar en començar la sessió, cosa que no permetia fer-ne una valoració pausada.

Sal-CUP denunciem a més que s’ha vulnerat la protecció de dades en la documentació publicada, ja que la memòria exposava inicialment una sèrie de dades que haurien d’estar protegides segons la Llei de transparència. Aquest document s’havia portat a exposició pública mostrant noms i cognoms de persones físiques que han rebut ajuts per escola bressol, material escolar, alimentació i targeta moneder, tractament de salut, habitatge, medicació, psicòloga i subministrament, entre d’altres. La regidora del grup va comunicar aquesta irregularitat el dia 13 d’octubre i l’endemà mateix es va corregir, però de manera barroera i publicant els documents corregits en format d’imatge, cosa que no permet fer cerques de text en el contingut.

Finalment lamentem les deficiències en la llengua utilitzada en els documents: una barreja de català i castellà, sense cap criteri ni coherència, amb una utilització de sigles i abreviatures gens consistent i sense cap glossari que permeti identificar a què corresponen. La falta de coherència d’estil i terminològica dificulta la recerca d’informació, la lectura i comprensió dels documents i empobreix la qualitat del document.

Ara l’Ajuntament haurà de tornar a convocar la Comissió Especial de Comptes per resoldre les al·legacions i assegurar que el Compte general del 2020 arriba a temps (in extremis) al ple d’aquest mes i que s’aprova i es presenta a la Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre; si el presenta més tard, el municipi perdrà els 248.889,68 € que el Fons de Cooperació Local li atorgaria per al 2022. De moment, la Sindicatura de Comptes ja li ha congelat l’ingrés d’un total de 214.171,90 € de subvencions concedides, que en determinades condicions també es podrien perdre.